Exporten av produkter som tillverkats av svensk fiskberedningsindustri minskar

flagga.jpg

I handelsstatistiken ser det ut som om Sverige är en stor exportör av fisk och skaldjur och att exporten ökat kraftigt de senaste åren. I en kortanalys har vi tittat närmare på statistiken och då blir bilden faktiskt en annan.

Under 2015 var Sveriges totala export av fisk och skaldjur, inklusive beredda produkter, 31 miljarder kronor. Ungefär 90 procent av exportvärdet kom dock från varor som förtullats in i Sverige av utländska företag och sedan exporterats vidare utan någon bearbetning alls i Sverige.

Om man istället tittar på exportvärdet av de varor som tillverkats av svenska företag, eller förtullats in i landet av svenska företag, så uppgick det samma år till 3 miljarder kronor. Jämfört med 2012 var det en ökning med ca 40 procent som till stor del kan förklaras av ökad export av färsk eller kyld Atlantlax. Sannolikt har Atlantlaxen förtullats in i Sverige av svenska företag och exporterats vidare utan någon bearbetning i Sverige. Resterande exportvärde (cirka hälften av de 3 miljarder kronorna) är produkter som kan ha tillverkats i Sverige och här visar handelsstatistiken en minskning av exporten mellan 2012 och 2015.

 Läs gärna vår kortanalys så får du veta mer om detta.

/Annelie Rosell

Publicerat i fisk, handel, Konkurrenskraft | Lämna en kommentar

Antal nötkreatur ökar och antal grisar minskar

För första gången på mer än tio år ökar antalet nötkreatur. Jordbruksverkets statistik över antalet husdjur i jordbruket för juni 2016 visar att det då fanns nästan 10 000 fler nötkreatur jämfört med samma tidpunkt 2015.

Antalet grisar fortsätter dock att minska, sedan förra året uppgår minskningen till cirka 7 000 djur. Sett på lite längre sikt har antalet nötkreatur minskat med 4,5 procent sedan 2007 och antalet grisar har minskat med 20 procent. Under de senaste åren har dock minskningen i grissektorn bromsats upp.

Några av slutsatserna i kortanalysen Nötkreatur och grisar, hur många och varför är att:

  • Svenskt jordbruk blir allt extensivare.
  • Mjölkkrisen har lett till att antalet mjölkkor minskat i snabbare takt än normalt under det senaste året.
  • Möjligheten att ta ut ett mervärde för svenskt nötkött avspeglas i ökat antal kor för uppfödning av kalvar, trots samma marknadsförutsättningar minskar antalet grisar.

/Bengt Jonsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Odla tomater i havsvatten?

New Scientist berättar om en ny anläggning i södra Australien som använder solljus och havsvatten för att odla tomater – i öknen. Havsvattnet pumpas dit från kusten några kvisttomat.jpgkilometer bort, avsaltas med hjälp av solkraft och används för att vattna tomaterna inne i växthusen. Tomaterna odlas utan bekämpningsmedel, och växer i kokosnötskal istället för i jord.

Företaget bakom anläggningen är på väg att testa  även i USA och Portugal. Andra företag som också håller på med växthus som använder saltvatten satsar på olika arabländer.

Kritiker hävdar att Australien har bättre ställen att odla tomater på än mitt ute i öknen, och att de därför inte behöver tekniken. Å andra sidan kan klimatförändringarna leda till att områden som är bördiga idag inte är det länge till, och då kan det vara bra att ha alternativ klara.

Läs artikeln i New Scientist här

/Katarina Johansson

 

Publicerat i nyheter | Lämna en kommentar

Högt tullskydd för nötkött styr handeln

EU:s genomsnittliga ordinarie tullnivå vid import av nötkött uppgick till cirka 77 procent år 2013-2015. Merparten av det nötkött som importeras till EU importeras dock inom tullkvoter med nedsatt eller avskaffad tull eller från länder som har tullfritt tillträde till EU. Det gör att den genomsnittliga tull som verkligen betalades vid import av nötkött till EU bara uppgick till uppskattningsvis en tredjedel av den ordinarie tullnivån.

De höga ordinarie tullnivåer som råder vid import av nötkött till EU bidrar sannolikt till att hålla EU:s import av nötkött på en relativt låg nivå. Andra faktorer som också påverkar importen i stor utsträckning är till exempel sanitära krav och tillgången till alternativa avsättningsmarknader. Mer om detta kan du läsa i vår kortanalys om hur EU:s tullskydd styr handeln med nötkött.

/ Fabian Nilsson

Publicerat i handel, kött | Lämna en kommentar

Stort intresse för stöd till minskad mjölkproduktion även i andra ansökningsomgången

I den andra ansökningsomgången för stöd till reducerad mjölkproduktion har drygt 90 mjölkproducenter i Sverige anmält sig. Totalt har producenterna anmält att man avser att minska produktionen med 2,9 miljoner kg, det motsvarar 0,1 procent av Sveriges totala mjölkproduktion. I den första omgången anmälde ca 490 mjölkproducenter att man avser att minska produktionen med cirka 18,8 miljoner kg.

I genomsnitt uppgår produktionsminskningen till 32 ton. Av de som anmält att de ska minska sin produktion uppgår genomsnittlig produktionsminskning till ca 26 procent jämfört med referensperioden under 2015.

  • Knappt 15 procent anger att de inte planerar att ha någon produktion under resten av 2016.
  • 30 procent anger att de ska minska produktionen med 50 procent (maximalt utnyttjande).
  • 15 procent är 65 år eller äldre.

Om det inte blir någon reducering av stödet (den totala kvantiteten för hela EU inte har överskridits) kommer de som sökt att få dela på nästan 4 miljoner kronor.

Av den ursprungliga kvantiteten som berättigar till stöd återstår 1 procent att fördela mellan samtliga producenter i EU som ansökt i den andra fördelningsomgången. Om tillgänglig kvantitet överskrids kommer stödet att reduceras.

/Bengt Johnsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svenska frukter och grönsaker går bra

äpplen.jpgDen svenska sektorn för frukt och grönsaker ser stark ut. För många produkter försvarar den sina marknadsandelar gentemot exporten, och för till exempel lök och äpplen har andelen svenska produkter ökat.

Samtidigt pågår en snabb strukturomvandling inom sektorn. Företagen blir färre och större, och avkastningen per hektar ökar snabbt.

Mycket mer information hittar du i marknadsöversikten för frukt och grönsaker, som publicerades den 14 oktober 2016.

Här hittar du en sammanfattning av rapporten på en sida.

/Katarina Johansson

Publicerat i Konkurrenskraft, produktion, trädgård | Lämna en kommentar

Faktorer som väntas påverka CAP inför nästa reform 2020

 

Om mindre än ett halvår  kan de första idéerna förväntas från Kommissionen angående CAP för tiden efter 2020. Det har redan kommit en strid ström med utvärderingar av rådande politik och förslag till förändringar. För något år sedan talade både Kommissionen själva och andra bedömare om att det inte skulle bli några större förändringar för tiden efter 2020. Kommissionen med Jordbrukskommissionären i spetsen gjorde vid denna tidpunkt uttalanden om att nuvarande regelverk behöver konsolideras och förenklas. Ju närmare tidpunkten kommer för reform desto flera förslag har det lagts fram som innebär långt mer omfattande reformer. En rad händelser, som krisen i mjölksektorn, klimatavtalet i Paris, den geopolitiska utvecklingen med tilltagande flyktingströmmar och Brexit, har bidragit till att det kan behövas mer omfattande åtgärder för nästa budgetperiod.

Några huvudlinjer kan skönjas.

  • De ständigt pågående kriserna i jordbrukssektorn visar att det kan behövas andra medel i CAP. Olika former av försäkringar är ett verktyg som ofta förs fram som ett önskvärt inslag i ett nytt CAP.
  • Anpassningar av CAP för att uppfylla klimatavtalet. Det kan innebära att de nuvarande förgröningskraven skärps och görs mer omfattande.

Kommissionen har i halvtidsöversynen av flerårsbudgeten valt att på jordbrukets område lyfta fram några områden där man vill se förändringar. Det behövs gynnsammare villkor för riskhantering i form av inkomststabilisering och utvidgade möjligheter att stötta jordbrukens behov av finansiering. Dessa båda prioriteringar kan vara områden som Kommissionen kommer att prioritera även i det kommande reformförslaget.

/Bengt Johnsson

Publicerat i CAP2020 | Lämna en kommentar