Möte om branschens arbete för minskat matsvinn – Nu är anmälan öppen!

Den 30 september bjuder vi, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket in till ett möte om branschens arbete för minskat matsvinn. Det pågår massor av insatser och samarbeten i livsmedelskedjan på detta område. Dagen utgår från åtgärderna i den nationella handlingsplanen – fler gör mer! och målet är att dagen kan bidra med en gemensam bild av läget och inriktningen mot år 2030.

Här finns program och anmälningsformulär.  

Vi ses!

/ Karin Lindow

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Framtidsprognos för jordbrukssektorn

Stabil produktivitetstillväxt i jordbrukssektorn ger svagt fallande produktpriser för den närmaste tioårsperioden enligt OECD:s årliga prognos.

Prognosen som görs i samarbete med FAO sträcker sig tio år framåt i tiden och omfattar de viktigaste jordbruksprodukterna inklusive fiskodling. Prognosen baseras både på modellkörningarna och kvalitativa bedömningar av experter.

De senaste åren har präglats av ett stort utbud för de flesta jordbruksprodukter vilket medfört fallande priser. På kort sikt har dock prisökningar skett för bland annat spannmål och kött beroende på tillfälliga störningar i produktionen.

Ökande befolkning i världen leder till större efterfrågan på livsmedel, det gäller särskilt för området i Afrika söder om Sahara och i Indien. Per capita konsumtionen av stapelvaror väntas stagnera i de flesta områden av världen medan konsumtionen av animaliska livsmedel, kött och mejeriprodukter, väntas öka.

Produktivitetsökningen i jordbrukssektorn beräknas av OECD ske i en snabbare takt än ökning av efterfrågan. Det leder till att de reala priserna på jordbruksprodukter förväntas falla svagt under de närmaste tio åren. Produktionsökningen beror nästan uteslutande på ökad produktivitet eftersom arealanvändningen väntas förbli oförändrad.

Användningen av jordbruksprodukter till bioenergi ökade snabbt under perioden 2000-2015. Under kommande år väntas ökningstakten gå betydligt långsammare. Förbrukningen styrs till stor del av politiska beslut.

Jordbrukets utsläpp av växthusgaser ökar enligt prognosen, dock i en lägre takt än tidigare. Orsaken till att ökningstakten avtar beror på ökad produktivitet.

I rapporten pekas också på en lång rad osäkerheter som måste beaktas när prognosen ska tolkas. Några exempel på osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet är utbrott av smittosamma djursjukdomar, klimatpåverkan och förändrade kostvanor.

Här finns hela rapporten

/Bengt Johnsson

 

Publicerat i FAO, konsumtion, livsmedelsstrategin, OECD, Okategoriserade, priser, produktion | Lämna en kommentar

IPCC: En förändrad produktion och konsumtion av mat behövs för att nå klimatmålen

IPCC, FNs klimatpanel, släppte den 8 augusti en ny rapport; Climate Change and Land. Rapporten handlar om klimatförändringarna, ökenspridning, minskande jordbruksmarker, hållbar mark- och landanvändning, livsmedelssäkerhet och växthusgaser från marker. Rapporten har utarbetats av över 100 experter från 52 länder i världen över.

Hur marken brukas påverkar klimatutsläppen, både positivt och negativt, vattnets kretslopp och den biologiska mångfalden. Hållbar markanvändning kan minska riskerna för negativa förändringar på dessa system. På grund av jordens populationsökning och ändrade konsumtionsvanor tar jord- och skogsbruk allt mer vatten och land i anspråk, vilket enligt IPCC har lett till ökade koldioxidutsläpp, förändrade ekosystem och minskad biodiversitet.

Jordbruket påverkas också av klimatförändringar. Växtodlingssäsonger förändras värden över, extremväder blir mer vanligt och markens bördighet försämras, vilket påverkar livsmedelsförsörjningens stabilitet och säkerhet. Att hindra ökenutspridning och avskogning är två av de viktigaste förändringarna i markanvändande som kan göras för att minska koldioxidutsläppen och för att förbättra den biologiska mångfalden. Vad vi äter och hur mycket utsläpp det alstrar samt hur mycket mat vi slänger spelar också en stor roll. I dag slängs till exempel omkring en tredjedel av all mat som produceras.

Ett produktivare jordbruk med inslag av agroforestry och ett förbättrat markanvändande och djurskötsel pekas ut som de viktigaste sakerna för jordbruket att förändra. För konsumenter och livsmedelsindustri är det viktigast att reducera matsvinnet och att göra konsumtionsförändringar, som att äta hållbart producerat kött.

För politiken är det viktigt att upprätthålla äganderätten, att skapa incitament för ekosystemtjänster, se till att marknader fungerar bra och att minska avskogningen. Men även försäkringslösningar, socialpolitik och kapitaltillgång är viktiga politiska frågor för att få till stånd bättre markanvändning.

jorden2.jpg

 

 

 

 

/Gustaf Svenungsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Enjoy it´s from Europe

Under den föregående veckan kunde man på flera håll i medierna läsa om kampanjen ”Love Pork” som är ett samarbete mellan danska Landbrug og Fødevarer och Svenskt kött i Sverige. Bakgrunden till kampanjen är att organisationerna har tilldelats medel genom ett så kallat multiprogram (ansökan lämnas gemensamt av organisationer från minst två medlemsländer eller av unionsorganisationer) inom ramen för EUs stöd till säljfrämjande åtgärder för jordbruks-och fiskeprodukter.

säljfrämjande
EUs gemensamma kampanjlogga för säljfrämjande 

Stödet administreras av EU:s byrå för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor, CHAFEA.  På Chafeas hemsida kan du läsa mer om den aktuella kampanjen men också om Chafeas arbete.

Vad innebär EUs stöd för säljfrämjande åtgärder i korthet?

Stödet innebär att producent- och branschorganisationer kan få medel för marknadsföringskampanjer och säljfrämjande åtgärder för att på så sätt öka konsumtionen av EU:s jordbruks- och fiskeprodukter. Medel kan sökas för de flesta jordbruksprodukter såsom frukt, grönsaker, rapsolja, kött samt mjölk och mjölkprodukter men även för fiskeprodukter. Stöd till säljfrämjande åtgärder för fiskeprodukter ges dock endast om fiskeprodukten kombineras med någon jordbruksprodukt. Stöd kan även sökas för vissa förädlade livsmedel som exempelvis bröd, bakverk och chokladprodukter.

Inom ramen för stödet arrangerar EU Kommissionen även handelsmissioner till olika länder. Enskilda livsmedelsföretag kan anmäla sitt intresse för att medverka vid dessa resor.

Varje år ta kommissionen fram ett arbetsprogram och en årsbudget som sedan behandlas i förvaltningskommittén för säljfrämjande där Jordbruksverket deltar för Sveriges räkning.

Branschorganisationer, producentorganisationer och andra organisationer som arbetar med lämpliga frågor på en övergripande nivå kan söka stöd för säljfrämjande åtgärder. Enligt regelverket ska organisationen stå för cirka 15-30 procent av projektkostnaden medan resten finansieras av EU. Medel kan antingen sökas inom de enkla programmen (stödsökande kommer från ett medlemsland) eller inom multiprogrammen (ansökan lämnas gemensamt av organisationer från minst två medlemsländer eller av unionsorganisationer).

Vad är syftet med stödet?

EU:s stöd till säljfrämjande åtgärder har som mål att:

  • betona särdragen hos unionens jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad gäller livsmedelssäkerhet, spårbarhet, äkthet, märkning, näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, djurskydd, miljöhänsyn och hållbarhet, samt jordbruksprodukternas och livsmedlens egenskaper, särskilt i fråga om kvalitet, smak, mångfald och traditioner
  • höja medvetenheten om äktheten i europeiska skyddade ursprungsbeteckningar, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om stödet, ansökningsperioder samt finna relevanta länkar till lagstiftning m.m.

Publicerat i Exportfrämjande, handel, Hållbar mat, jordbrukspolitik, kött, Konkurrenskraft, konsumtion, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Förhandlingarna om fiskesubventioner i WTO intensifieras

På WTO:s ministerkonferens i december 2017 beslutades att förhandlingarna om fiskesubventioner skulle fortsätta och baseras på de framsteg som gjordes under hösten samma år. Ministerkonferensen beslutade även att WTO:s medlemsländer skulle förbättra sin rapportering av stöden till fisket.

shutterstock_54303043.jpg

Foto: Shutterstock

Sedan dess har det varit regelbundna möten och i juli 2019 godkände länderna fyra så kallade arbetspapper, som ska fungera som plattformar att bygga vidare på under höstens förhandlingar.  De olika dokumenten handlar om subventioner som ges till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske, subventioner som ges till överfiskade bestånd, subventioner som bidrar till överfiske och/eller överkapacitet samt tvärgående frågor. Förhandlingarna har kommit olika långt och i vissa fall innehåller dokumenten förslag på avtalstext, eller olika alternativ för ett kommande avtal, medan andra dokument ger en översikt av utestående frågor.

Under hösten kommer förhandlingarna att intensifieras  och det kommer att vara ett veckolångt möte per månad under september till december. Målet är att vid nästa ministermöte förbjuda subventioner till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU-fiske) samt subventioner som bidrar till överfiske och/eller överkapacitet. Ett sådant beslut bidrar till att nå FN:s globala hållbarhetsmål 14.6.

/Camilla Burman

Publicerat i Agenda 2030, fisk | Lämna en kommentar

Få nyheter om handel och marknad direkt i inkorgen

Du vet väl om att du enkelt kan följa Jordbruksverkets arbete med den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU på Jordbruksverkets hemsida.

Här kan du läsa alla nyheter och även ta del av dagordningar och rapporter från möten i EU kommissionens olika förvaltningskommittéer som vi deltar i.  Vill du slippa leta själv så kan du enkelt välja att prenumerera på nyhetsbrev och/eller dagordningar och rapporter från möten.

Klicka här för att prenumerera på dagordningar m.m. från EUs kommittéer

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrev om handel och marknad

EU
Bild: Shutterstock
// Sara Sundelius
Publicerat i handel, jordbrukspolitik, nyheter, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Filippinsk landsinspektion för framtida exportavtal

Delegation på Livsmedelsverket.jpgDelegationen, tolk  och representanter från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Näringsdepartementet på uppstartsmöte.

Under en dryg veckas tid under juli månad har Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket varit värdar åt en filippinsk delegation. Delegationen har  besökt Sverige i syfte att utföra en landsinspektion av den svenska produktionen och livsmedelshanteringen av griskött. Bakgrunden till besöket är ett samarbete mellan de behöriga svenska myndigheterna och näringen i Sverige som resulterade i en förfrågan om export från Livsmedelsverket till Filippinernas myndighet Department of

SVA
Delar av delegationen tillsammans med Jordbruksverket och SVA.

Agriculture, Bureau. Besöket har föregåtts av flera års administrativa åtgärder, på så väl myndighets- som ambassadnivå, och grundlig planering mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket veckorna före inspektionen.

Under besöket har de filippinska tjänstemännen fått träffa experter från Regeringskansliet, Livs-medelsverket, Jordbruksverket inkl. gräns-kontrollpersonal och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Tonvikten har dock legat på besök på slakterier och grisgårdar där delegationen har fått träffa kunnig personal som har berättat om den svenska livsmedels- och djurhanteringen.

Vi på Jordbruksverket är mycket glada och stolta över att få möjlighet att visa upp och dela med oss av lång och gedigen kunskap som har lett till en mycket väl utvecklad djurhållning, livsmedelskontroll och en ansvarsfull läkemedelsanvändning. Landsinspektionen avslutas den 16 juli och delegationen kommer därefter att lämna rapport från inspektionens samtliga delar till behöriga myndigheter i Filippinerna. Först därefter kan ett eventuellt exportavtal komma att ingås mellan länderna.

gårdsbesök                         grisar
Bild 1. Besök på grisgård med inriktning på smågrisuppfödning. Bild 2. Nyfiken sugga.

/ Sara Sundelius och Amanda Karltorp

 

 

Publicerat i Exportfrämjande, handel, kött, Konkurrenskraft, livsmedelsförsörjning, livsmedelsstrategin, nyheter, produktion | Lämna en kommentar