Fullt stöd för minskning av mjölkproduktion

I den första omgången har mjölkproducenter inom EU gjort anmälningar om produktionsminskning motsvarande 99 procent av den tillgängliga kvantiteten på 1,07 miljoner ton. Det innebär att producenterna kan få stöd för hela den kvantitet de har anmält. I Sverige har  495 mjölkproducenter anmält produktionsminskning på 18 954 ton. I Tyskland och Frankrike har producenterna anmält minskning av mjölkproduktionen om 27 respektive 17 procent av den tillgängliga kvantiteten.

De länder som fått in flest antal anmälningar är Frankrike med 12 957 stycken och Tyskland med 9 947 stycken.

I Sverige omfattar en genomsnittliga anmälan 38 ton. I Estland, Ungern och Slovakien ligger de genomsnittliga anmälningarna om produktionsminskning på över 100 ton medan de i Tyskland och Frankrike ligger på 29 respektive 14 ton.

/Eva Jirskog

Publicerat i mejeri | Lämna en kommentar

Viss förnybar energi ökar utsläppen

New Scientist hävdar att EU:s insatser för att minska sina shutterstock_63442690.jpgutsläpp av växthusgaser bygger på ett stort räknefel. Större delen av EU:s förnybara energi kommer inte från sol, vind och vatten, utan från biomassa. Problemet uppstår eftersom EU inte räknar de utsläpp som uppstår när man eldar biomassa. Istället utgår man ifrån att biomassa automatiskt är klimatneutral.

Problemet är i princip att om man sågar ner ett träd nu och eldar upp det så tar det lång tid innan ett nytt träd växer upp och kan fånga upp lika mycket koldioxid som det nedsågade trädet.

Artikeln återger ett drastiskt exempel för att illustrera problemet: Om man sågade ner hela Amazonas, exporterade virket till EU och eldade upp det för att ersätta kolkraften så skulle EU kunna redovisa det som minskade
utsläpp av växthusgaser.

Läs artikeln i New Scientist

/Katarina Johansson

 

 

 

Publicerat i nyheter | Lämna en kommentar

Var tionde mjölkproducent har anmält att de vill minska sin produktion

När samtliga företag registrerats framkommer det att ca 490 mjölkproducenter* anmält att de vill minska sin mjölkproduktion för att kunna ta del av EU:s stöd, vilket motsvarar ca 12 procent av landets totala antal mjölkproducenter. Mjölkproducenterna har anmält att de ska minska produktionen med ca 18,8 miljoner kg, det utgör nästan 0,7 procent av landets totala mjölkproduktion. Som jämförelse kan nämnas att produktionen minskat med 2,7 % sedan årets början.

I genomsnitt uppgår produktionsminskningen till 38,5 ton. Av de som anmält att de ska minska sin produktion uppgår genomsnittlig produktionsminskning till knappt 20 procent jämfört med referensperioden under 2015.

  • 5 procent  anger att de ska minska produktionen med mer än 100 ton.
  • 7 procent anger att de inte planerar att ha någon produktion under resten av 2016.
  • 25 procent anger att de ska minska produktionen med 50 procent (maximalt utnyttjande).
  • 13 procent är 65 år eller äldre.

Om det inte blir någon reducering av stödet (den totala kvantiteten för hela EU inte har överskridits) kommer de som sökt att få dela på nästan 25 miljoner kronor.

/Bengt Johnsson

*Tidigare uppgifter över antal företag baserades på preliminära uppgifter, hänsyn hade då inte tagits till att t.ex. vissa företag anmält både med pappersblankett och elektroniskt.

 

Publicerat i mejeri, produktion | Lämna en kommentar

Jordbruksverket bidrar till Agenda 2030

Vi har redovisat till regeringen om hur Jordbruksverket bidrar till Agenda 2030 och de 17 globala målen.

Bland annat FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) har framfört att jordbruket spelar en central roll för att de globala målen ska kunna nås. Att det ligger något i detta kunde vi konstatera när vi gick igenom Jordbruksverkets verksamhet. Vår slutsats är att vår verksamhet har en stor inverkan på 12 mål och 35 delmål. Exempel på verksamheter som bidrar till de globala målen är vårt arbete med miljömålet Ett rikt odlingslandskap och landsbygdsprogrammet, vår tjänsteexport och våra underlag till regeringen inför möten i EU och internationella organisationer.

Jordbruksverkets och andra myndigheters redovisningar finns på regeringskansliets webbsida.

/Andreas Davelid

Publicerat i Agenda 2030 | Lämna en kommentar

Klarar EU:s stöd till fisket nya WTO-regler?

Flera av de stöd som EU idag ger till fisket skulle inte vara tillåtna om WTO-förhandlingarna leder till ett långtgående avtal på fiskesidan. Det gäller till exempel investeringar i hamnars infrastruktur och investeringar ombord på fiskefartyg som syftar till ökad kvalitet och mervärden.

Det här påverkar inte EU:s fiskeripolitik idag. Däremot kan EU behöva ändra en del stödformer i nästa planerade reform, som ska börja gälla 2021.

Läs gärna vår kortanalys för en utförlig genomgång av vilka stöd som kan vara problematiska och varför.

/ Camilla Burman

Publicerat i handel, produktion, fisk | Lämna en kommentar

Kamp om sinande vatten

Det här är en typ av nyhet vi nog kommer att få ser mer av framöver. Sämre vattentillgång än normalt väcker liv i gamla konflikter om vem som har rätt till det vatten som finns, och om de vattenrättigheterna är rättvist fördelade.

Just det här exemplet är från Indien, och handlar om vems om har rätt till vattnet i floden Cauvery (storstaden Bangalore, jordbruket eller någon annan). Artikeln kommer fram till att den största boven i dramat är ett översubventionerat och ineffektivt jordbruk. Det har fått enskilda odlare att inte bara ta vatten ur floden utan dessutom att gräva egna allt djupare brunnar och inte göra något för att hitta mindre vattenkrävande grödor.

Läs artikeln i the Economist här.

/Katarina Johansson

 

 

Publicerat i nyheter | Lämna en kommentar

Exporten minskade

Vi följer handelsutvecklingen och nyligen publicerade SCB siffror till och med juni, vilket innebär att vi kan jämföra första halvåret 2016 med samma period 2015.  Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel med 6,2 respektive 5,4 % jämfört med motsvarande period under 2015. En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är dock vidareexport av norsk lax. Exkluderas fisk så minskade exportens värde med 1,1 % medan importens värde ökade med 2,0 %.

De viktigaste marknaderna för den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel, uttryckt i värde, är fortsatt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA.

/Anne Hansson

Publicerat i handel | Lämna en kommentar