Minskad mjölkproduktion under inledningen av 2018

ensilage

Jordbruksverkets statistik över produktionsutvecklingen för årets tre första månader visar att mjölkproduktionen har minskat med två procent. För mars månad 2018 har takten i produktionsminskningen tilltagit. Förändringen i mjölkproduktionen kan tydligt kopplas till ökad slakt av kor. Under första kvartalet 2018 har slakten av kor ökat med nästan tio procent jämfört med förra året.

En viktig orsak till ökad utslagning av mjölkkor är brist på foder i stora delar av landet. Produktion av grovfoder missgynnades av torka under inledningen av växtperioden för att sedan övergå till för mycket nederbörd under hösten. Eftersom det kostar mycket att transportera grovfoder har det för många jordbrukare varit lönsammare att öka utslagningen av kor. Andra faktorer som kan ha bidragit till den minskade mjölkproduktionen är att mjölkpriset åter vänt neråt den senaste tiden. Under de senaste månaderna har producentpriset på mjölk minskat från 4,20 kr/kg till 3,50 kr/kg. Det är fortfarande stort intresse för att övergå till dikoproduktion, vilket också leder till minskad mjölkproduktion eftersom det är vanligt att mjölkproducenter går från mjölk- till nötköttsproduktion.

/Bengt Johnsson

Annonser
Publicerat i mejeri, mjölk, Okategoriserade, priser, produktion | Lämna en kommentar

Vårens primörer

simon_paulin-potatoes-5797Nu har den första svenska färskpotatisen skördats ur myllan på den skånska Bjärehalvön. Det var potatissorten Swift som först kunde skördas, och de första 40 kilona såldes för hela 2000 kr/kg. På grund av den kalla våren har premiären dröjt med ungefär en vecka men snart bedöms det vara god tillgång på svensk potatis och därmed fallande priser.

En annan primör är sparris som det är stor efterfrågan på. Det finns god tillgång av sparris från Spanien och Italien och nu har även den svenskodlade sparrisen börjat säljas.

 

/Karin Lindow

Publicerat i handel, konsumtion, Okategoriserade, priser, produktion, trädgård | Lämna en kommentar

Möte i Team Sweden Livsmedel

I fredags bjöd vår Landsbygdsminister in till möte för Team Sweden Livsmedel, som är en plattform för alla aktörer som är intresserade av svensk livsmedelsexport. Detta ingår i regeringens pågående exportsatsning.

Mötet hade ett tydligt Asien-tema och Sven-Erik Bucht berättade bl.a. om den svenska samlingsmonter vid SIAL-mässan i Shanghai som går av stapeln i maj. Flera företag såsom Lantmännen och Orkla berättade om sina satsningar i Asien. Orkla exporterar bl.a. caesardressing till Japan. Elin Barr på Näringsdepartementet berättade även om läget i frihandelsavtal och marknadsöppningar i Asien. Ett exempel är det nya avtalet mellan EU och Japan som innebär nolltullar för många livsmedel vilket gör att EU förutspår att livsmedelsexporten till Japan kommer öka med hela 170 procent! Några intressanta fakta om marknaderna i Asien:

 • Det är fler människor i världen som bor i Syd-, Sydost- och Östasien än utanför
 • Det är ofta marknader med hög befolkningstäthet
 • Konsumenter i Asien är i allmänhet nyfikna på importerade produkter
 • Det geografiska avståndet är både en utmaning och en möjlighet – svenska livsmedel blir exotiska
 • I länder såsom Taiwan, Japan och Sydkorea är många mycket vana vid att handla sin mat på nätet och får leverans till dörren, ofta samma dag
 • Generellt är matintresset stort och även efterfrågan på kvalitet och ekologiskt

japan eating.jpg

Dagen ägnades också åt Business Swedens kommande rapport som analyserar exportpotentialen för olika livsmedelssegment i ett antal utvalda marknader. Business Swedens personal arbetar runt om i världen för att underlätta för svenska företag att nå framgångar vid export. I Asien finns 15 kontor där det sammanlagt jobbar 200 personer. De har också ett verktyg som heter Livsmedelsguiden som ger information om märkningar och krav vid export.

Jordbruksverket arbetar aktivt tillsammans med andra myndigheter med att främja export av livsmedel och jordbruksprodukter för att få tillträde till nya marknader. Dessutom har Jordbruksverket vägledning vid export och import på Handelsguiden, och det finns även samlad information från olika myndigheter på Verksamt.se.

/Karin Lindow

Publicerat i Exportfrämjande, handel, Konkurrenskraft, livsmedelsstrategin, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Principöverenskommelse nådd i EU:s frihandelsförhandlingar med Mexiko

Den 21 april 2018 nåddes en principöverenskommelse mellan EU och Mexiko om att uppdatera det frihandelsavtal som har varit ikraft mellan parterna sedan år 2000. Vissa tekniska detaljer är fortsatt utestående i förhandlingarna och den slutliga avtalstexten tros bli klar runt årsskiftet. Avtalet innebär förbättrat tillträde till den mexikanska marknaden för svenska exportintressen som griskött, mjölkpulver, potatisstärkelse, vegetabiliska oljor, godis, choklad, kakor och bröd samt livsmedelsberedningar. Även importförutsättningarna till Sverige från Mexiko förbättras. Avtalet inkluderar också exempelvis utökat samarbete mellan EU och Mexiko i arbetet mot antibiotikaresistens och för förbättrad djurvälfärd. EU-kommissionens information om principöverenskommelsen hittar du här.

/Fabian Nilsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Irlands livsmedelsstrategi

ireland-501217_1920KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) har haft ett seminarium med rubriken ”Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?” Vid seminariet deltog representanter från det irländska jordbruksinstitutet (Teagacs), exportfrämjandet (Board Bia) och intresseorganisationen för livsmedelsindustrierna.

Irland har sedan 20 år tillämpat femåriga livsmedelsstrategier. De första åren var strategierna mest inriktade mot att tillämpa EU:s gemensamma jordbrukspolitik men har under de senaste åren vidgats till flera områden. Den senaste strategin ”Food Wise 2025 A vision for growth 2015-2025 Local roots and global reach” har fem fokusområden:

 • Hållbarhet
 • Humankapital
 • Konkurrenskraft inom lantbruk och processing
 • Marknadsutveckling – rätta marknader, drivet av efterfrågan
 • Innovation – forskning kring kommersiella produkter

Till strategin finns tydligt definierade mål som uttrycks i mätbara mål. Några exempel på sådana mål är:

 • Öka exportvärdet med 85 procent
 • Skapa 23 000 nya jobb i livsmedelssektorn

För att uppnå resultat är det centralt att alla delar i livsmedelskedjan samarbetar, från den politiska ledningen till jordbrukare och industri. Irländarna gör uppföljningar flera gånger per år där uppnådda resultat stäms av mot de siffersatta målen. En annan viktig del är den satsning som gjorts på tillämpad forskning och rådgivning.

Några skillnader mot Sverige är att livsmedelsproduktionen utgör en betydligt större del av den irländska ekonomin och att de livsmedelsindustriföretag som finns på Irland har större möjligheter att göra ekonomiska satsningar på utvecklingsinsatser.

 

 

Publicerat i Exportfrämjande, Hållbar mat, jordbrukspolitik, Konkurrenskraft, livsmedelsförsörjning, livsmedelsstrategin, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Workshop om svinn i frukt och grönt

asian-2471868_1920Branschen och Jordbruksverket träffades igår och hade en halv dags workshop om orsaker till matsvinn och hur det ska kunna minska i framtiden. Det var ett 20-tal företrädare för odlarsammanslutningar, grossister, handel och food service som träffades och diskuterade. De konstaterade att en reducering av svinn handlar till stor del om välkända faktorer som behöver fungera bättre och att det behöver finnas en fungerande kommunikation och ett bra samarbete längs kedjan för att ge utrymme att hantera produkterna på rätt sätt.

Den mest grundläggande faktorn för att minska svinnet är att hålla en så låg temperatur som möjligt. Produkterna ska kylas ner snabbt och effektivt efter skörd och därefter ska de distribueras i en obruten kylkedja. Beställningar får inte läggas för sent eftersom det då inte ges tillräckligt med tid för att skördekyla produkterna. Produkter med olika temperaturkrav behöver i större utsträckning transporteras separat och butikerna behöver bli bättre på att förvara produkterna i kyla.

Konsumenterna behöver också ha bättre kunskaper om produkterna för att inte dra direkt felaktiga slutsatser om produkternas kvalitet och mognadsgrad. En citrusfrukt behöver inte vara helt orange- eller gulfärgad för att vara mogen. Druvor är inte övermogna när de går från grönt till gult och en liten fläck på ytan av en morot försvinner i de flesta fall när man skalar moroten. Det behövs konsumentinformation i olika former.

Branschen konstaterade att detta är en fråga där de drar nytta av att samarbeta och dela erfarenheter. Diskussionerna kommer därför att fortsätta framöver.

/Kristina Mattsson

 

Publicerat i Hållbar mat, konsumtion, matsvinn, Okategoriserade, trädgård | Lämna en kommentar

Förslag på ny EU-lagstiftning för justare affärsmetoder

Idag har kommissionen gått ut med ett förslag till ett direktiv för att motverka oskäliga affärsmetoder, unfair trading practices (UTP). Syftet är att stärka lantbrukares och små- och medelstora livsmedelsföretags position i livsmedelskedjan. Detta är en del i ett mångårigt arbete på EU-nivå; Högnivåforum för en bättre fungerande livsmedelskedja.

Problemet uppstår när en köpare av livsmedel ställer oskäliga krav på sin leverantör. Det är framförallt andra EU-länder som har arbetat för en sådan lagstiftning, vissa länder har redan tagit fram egen lagstiftning och system för att hantera detta.

Direktivet vänder sig till leverantörer som är små eller medelstora enligt definitionen <250 anställda <årsomsättning mindre än 50 milj. euro eller vars balansomslutning inte är mer än 43 milj. euro/år. De flesta lantbruks- och livsmedelsföretag i Sverige hamnar i denna kategori.

Förslaget gäller de som säljer till köpare som inte är små eller medelstora. Det handlar alltså om försäljning till de stora kedjorna i dagligvaruhandeln och riktigt stora livsmedelsföretag eller grossister. Medlemsstaterna ska enligt direktivet säkra att följande affärsmetoder är förbjudna i medlemsstaterna:

 • Att en köpare betalar för färska produkter senare än 30 kalenderdagar.
 • Att en köpare ställer in order av färska produkter på så kort varsel att säljaren rimligtvis inte kan hitta annan avsättning.
 • Att en köpare ändrar i avtalet retroaktivt utan att meddela säljaren, för sådant som gäller hur ofta, när och till vilken kvantitet produkter ska levereras samt gällande kvalitetsstandarder och priser
 • Att en leverantör tvingas betala för svinn som orsakats av köparen.

Dessutom föreslås att medlemsstaterna ska förbjuda följande UTP:er såvida de inte tydligt och klart har framgått vid tecknande av leveransavtalet:

 • Att en köpare returnerar osålda produkter till en leverantör.
 • Att en köpare kräver betalning för att säkra eller bibehålla ett leveransavtal.
 • Att en leverantör får betala för en kampanj av produkterna hos köparen. Om en överenskommelse om detta har gjorts i avtalet så ska det vara tydligt hur länge och frekvent, samt vilken kvantitet som avses.
 • Att en leverantör får betala för marknadsföringen hos köparen.

Varje medlemsstat ska enligt direktivet välja ut en myndighet som bla. ska ansvara för att hantera anonyma klagomål vid överträdelser och utfärda sanktioner.

Nästa steg är att kommissionen lägger fram förslaget till Europaparlamentet och Rådet.

På sin hemsida har EU-kommissionen ytterligare information.

/Karin Lindow

Publicerat i handel, Konkurrenskraft, jordbrukspolitik | Lämna en kommentar