Unga behöver kunskap om hållbara matval!

I framtiden måste jorden föda världens växande befolkning på ett hållbart sätt. Det förutsätter att konsumenter gör hållbara matval och för detta krävs kunskap. Frågan vad som är hållbar mat är dock inte lätt att svara på, så för att hjälpa lärare i undervisningen om hållbar mat har Jordbruksverket tillsammans med LRF tagit fram det digitala läromedlet MatRätt. Det finns att finns att hämta på www.matratt.com.

MatRätt riktar sig till lärare i årskurs 6-9 och går också att använda som underlag för gymnasiearbeten. Läromedlet har tagits fram inom ramen för ett nationellt projekt som finansierats via landsbygdsprogrammet.

Syftet med läromedlet är bland annat att:

  • sprida kunskap om var maten kommer ifrån och om vad som menas med en hållbar produktion och konsumtion av mat, främst utifrån Jordbruksverkets kunskap om svenskt jordbruk och vattenbruk,
  • öka kunskapen hos eleverna för att stimulera till medveten och hållbar konsumtion av mat,
  • visa vad det gröna näringslivet bidrar med till landsbygden och till samhället.

Målet är att fler barn och ungdomar väljer mat som producerats på ett hållbart sätt, dels genom att påverka sina föräldrar, dels genom att de fortsätter köpa hållbart producerad mat när de senare bildar egna hushåll. Ungdomar är dessutom framtidens beslutsfattare.

Lärare behöver stöd i frågor som rör hållbara matval

Vi som arbetat i projektet upplever att det är stora krav som ställs på lärare idag. I kursplanen för hem- och konsumentkunskapslärare står det att eleverna ska kunna ”värdera val och handlingar i hemmet och som konsument, samt utifrån perspektivet hållbar utveckling”.

Vi menar att det är svårt att tala om hållbarhet kopplat till mat om inte elever först har kunskap till exempel om hur ett hållbart kretslopp fungerar. MatRätt bidrar till att förenkla för läraren i dessa och andra komplexa hållbarhetsfrågor. Materialet går naturligtvis även att använda i andra sammanhang där frågor som rör hållbara matval diskuteras, till exempel på lantbruksskolor, folkhögskolor eller studieförbund.

Projektet har även tagit fram en utställning för yngre barn på Universeum i Göteborg som visar var maten kommer ifrån. I höst kommer projektet att lansera flera aktiviteter om hållbar mat på Tom Tits Experiment i Södertälje. Dagens unga är framtidens konsumenter. Det är konsumenternas efterfrågan som styr matproduktionen och som därmed avgör om den kommer att vara hållbar eller inte i framtiden. Vi hoppas att vårt material och våra utställningar ska vara till nytta för många!

/Jessica Hagård och Åsa Lannhard Öberg

Annonser
Publicerat i Hållbar mat, konsumtion | Lämna en kommentar

Vi äter mindre kött men mer svenskt

Under 2017 minskade den totala förbrukningen av kött för första gången på länge. Samtidigt som vi åt mindre kött ökade konsumtionen av svenskt kött och detta ledde till produktionsökning för alla köttslag. Sveriges handelsbalans stärktes genom ökad export och minskad import för alla köttslag utom för lamm.

Produktionen av samtliga köttslag ökade
Över längre tid har produktionen av nöt- och griskött minskat trendmässigt medan den ökat för lammkött och matfågel. Förra året ökade produktionen av samtliga köttslag. Procentuellt ökade lammkött mest, följt av griskött, matfågel och nötkött.

Svenskarna åt en större andel svenskt kött
Svenskarna väljer i ökad utsträckning svenskt kött och matfågel, det har såväl statistiken som samhällstrenderna visat tydligt under längre tid. Ökningen förra året var störst för nöt- och griskött, trots att konsumentpriserna steg.

Förbrukningen av kött minskade
Under 2017 sjönk dock förbrukningen av kött med 2,2 kg eller 2,6 procent, vilket är den största årliga minskningen sedan 1990. Vi åt mindre av alla köttslag utom lamm som ökade med 0,1 kg. Nötkött minskade mest med 1,1 kg, följt av griskött med 0,8 kg och matfågel med 0,4 kg.

Stärkt handelsbalans för kött
Handelsnettot förbättrades förra året, genom ökad export (om än från relativt låga nivåer) och minskad import. Detta gäller alla köttslag utom lamm. Importen av griskött har haft en obruten minskning på kvartalsbasis sedan antibiotikadebatten tog fart 2014. För första året sedan 2009 minskade importen av matfågel 2017, samtidigt som exporten ökade.

köttkonsumtion.jpgFigur 1. Procentuell marknadsutveckling för de fyra största köttslagen 2017 jämfört med 2016.
Källa: Jordbruksverket och SCB

Vad händer med produktionen?
Statistiken över förprövningarna av nya eller ombyggda djurstallar pekar på att investeringsviljan hos primärproducenterna är hög. Marknaderna för nötkött, griskött och matfågel har utvecklats positivt de senaste åren. Priserna i Sverige har legat högre än i andra länder men trots det har importen inte ökat. Ett ökat intresse bland svenska konsumenter för god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning bidrar den positiva utvecklingen.

2017 nådde förprövningarna av stallplatser för dikor sin högsta nivå på mer än tio år. Drygt 16 000 dikoplatser förprövades, det är en ökning med knappt 1 000 platser jämfört med förra året och en tredubbling jämfört med 2013.

Förprövningarna av suggstallar har första gången sedan 2006 nått upp till en nivå som motsvarar det beräknade investeringsbehovet. Under 2017 förprövades cirka 6 500 suggplatser, det är det största antalet som förprövats sedan 2007.

Antalet förprövade platser för värphöns och kycklingar ökade mellan 2016 och 2017, ökningen var störst för slaktkycklingar. Förprövningarna för slaktkyckling nådde sin högsta nivå på mer än tio år med 1,2 miljoner förprövade stallplatser.. Sett på lite längre sikt är trenden stigande både för värphöns och kyckling.

/Eva Jirskog

Publicerat i kött, konsumtion, livsmedelsförsörjning, produktion | Lämna en kommentar

Åtgärdsplanen för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel är klar

Regeringsuppdraget om en åtgärdsplan för att öka produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel har redovisats för regeringen. Åtgärdsplanen syftar till att nå regeringens mål om att 30% av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att den offentliga konsumtionen samma år ska ha en andel om 60% ekologiska livsmedel.

Bland de åtgärder som tas upp i rapporten finns bland annat förenklade regler och också tydligare information om tolkning av regler och föreskrifter.

Utbildning är ett annat område med många förslag. Det finns behov av både fler utbildade personer inom livsmedel på alla nivåer och kortare kurser speciellt kring eko för personer aktiva i branschen.

Information är ett annat åtgärdsområde. Det föreslås en informationsportal för information om ekologiska livsmedel, från odlingsförutsättningar till livsmedlens innehåll och påverkan på miljö och klimat. Allt baserat på vetenskapliga fakta. Det finns en del information idag, men den finns på olika ställen och täcker långt ifrån allt som det finns behov av. Även informationskampanjer till olika målgrupper föreslås.

För att företag ska investera i en omställning till ekologisk produktion efterlyses stabila spelregler och god information om vad som händer på marknaden. Bland förslagen finns också att göra uppdaterade kalkyler för primärproduktionen liksom att regelbundet följa marknaden för ekologiska livsmedel och skyndsamt informera företagen om utvecklingen.

Inom forskning och utveckling finns mycket att göra för att hitta lösningar på flera av de flaskhalsar som nu begränsar och försvårar produktionen i lantbrukarledet. Det finns behov av forskning inom flera områden, men det är särskilt svårt med finansieringen av tillämpade utvecklingsprojekt.

Branschen har medverkat i framtagandet av åtgärdsplanen och vill också bidra till dess genomförande i relevanta delar.

Nu inväntar vi regeringens beslut i denna fråga.

/Cecilia Koch

Publicerat i ekologisk produktion | Lämna en kommentar

Den brittiska regeringen har lämnat förslag till ny jordbrukspolitik efter CAP

Det brittiska jordbruksdepartementet har dragit upp riktlinjerna för en ”egen” jordbrukspolitik för tiden efter det att Storbritannien lämnat EU. Departementet konstaterar att CAP inte fullt ut motsvarat de krav som Storbritannien ställt. Otillräckligt skydd av miljön och sviktande produktivitetsutveckling samt att fördelningen av stödet riktats mot de allra största jordbruken är några negativa effekter av CAP som lyfts fram.

Den brittiska regeringen utlovar under en övergångsperiod på minst två år, från och med mars 2019, att samma mängd pengar ska skjutas till av nationella budgetmedel som skulle ha tillförts från EU-budgeten.

Efter övergångsperioden ska gårdsstödet trappas ned och ersättas med en ny stödordning. Den nya brittiska jordbrukspolitiken ska inriktas mot att ersätta jordbrukarna för den samhällsnytta som de bidrar med. Exempel på sådana nyttigheter är förbättrad miljö, gott djurskydd och en tillgänglig landsbygd. Departementet föreslår också satsningar för att förbättra det brittiska jordbrukets konkurrenskraft genom satsningar på teknisk utveckling, större motståndskraft mot utbrott av djursjukdomar och på utbildning av arbetskraft. Dessa åtgärder skapar förutsättningar för förbättrad produktivitet. Förbättrad lönsamhet ger dessutom företagen större motståndskraft mot olika risker i produktionen.

Regeringens förslag har lämnas ut för en så kallad öppen konsultation, vilket ger möjlighet för allmänheten att komma in med synpunkter.

/Bengt Johnsson

Publicerat i Brexit, jordbrukspolitik, Konkurrenskraft | Lämna en kommentar

Arbetet med en nationell handlingsplan för minskat matsvinn i svensk livsmedelskedja

Arbetet pågår för fullt hos Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket med att ta fram en nationell handlingsplan för hur hela livsmedelskedjan ska minska sitt matsvinn på lång sikt. Handlingsplanen ska lämnas in till regeringen i mitten av juni 2018 och innan dess ska så många som möjligt i livsmedelskedjan få möjlighet att lämna förslag till åtgärder som de vill ska finnas med i den slutliga planen.

Frågan om svinn och förluster i primärproduktionen har alltid varit en viktig fråga för producenterna och Jordbruksverket har länge tittat på olika aspekter av matsvinn i produktionsledet. Mer strukturerat har verket arbetat med matsvinnsfrågan sedan 2011-2012 i samband med att ett första regeringsuppdrag gavs till Livsmedelsverket att samarbeta med Jordbruksverket och Naturvårdsverket kring minskat matsvinn i svensk livsmedelsproduktion.

Under åren har Jordbruksverket gjort flera kartläggningar av svinnet i primärproduktionen. Studier har bland annat gjorts av nötkötts- samt ägg- och matfågelproduktionen. Isbergssallat, tomat och mjölkproduktion är andra produkter Jordbruksverket tittat på. I nordiska samarbeten har även potatis-, morots- lök- och grisproduktionen kartlagts men då i Finland, Norge och Danmark.

I mitten av 2017 gavs ett nytt regeringsuppdrag till Livsmedelsverket att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortsätta arbetet med minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan fram till år 2030. Uppdraget, som sträcker sig fram till och med 2019, bygger på det som nämnda myndigheter gjort tidigare.

Den viktigaste komponenten i nuvarande uppdrag är framtagandet av en nationell handlingsplan med åtgärdsförslag för hur Sverige ska minska svinnet fram till 2030. Åtgärdsförslagen berör alla steg i livsmedelskedjan, från producent till konsumenter. Att branschen involveras är därför en av de viktigaste punkterna i regeringsuppdraget.

För att förmå livsmedelskedjans aktörer att gemensamt arbeta med handlingsplanen krävs ett engagemang. Ett sätt att skapa detta är att involvera dessa så tidigt som möjligt. För Jordbruksverkets del har samtal och möten ägt rum med spannmåls-, potatis-, betes- samt frukt- och gröntbranschen där aktörer verksamma i de olika produktgrenarna fått vara med och lyfta problem och orsaker till svinn samt komma med förslag till åtgärder för att komma tillrätta med detta i sin egen produktion.

Hittills kan vi konstatera att det ser mycket olika ut för de olika produktgrupperna. Det skiljer sig åt i synen på förluster, hur långt man kommit, var problemen är som störst och vilka åtgärder man därmed ser som nödvändiga.  Bland återkommande frågor som ändå är liknande nämns framförallt planering och prognostisering, lagring samt att temperaturen anpassas för produkten och att den sedan hålls obruten genom hela kedjan. Kvarstår gör samtal med animaliesektorn där det den 14 mars kommer ges tillfälle för nötkötts-, gris-, fågel- och äggbranschen att lämna synpunkter.

När handlingsplanen lämnats in till regeringen i juni 2018 är tanken att arbetet med att genomföra åtgärderna tar vid. För en del åtgärder kan det krävas olika former av ekonomiskt stöd, för andra krävs att alla led i livsmedelskedjan samarbetar tillsammans och för ytterligare andra behöver ytterligare kartläggningar och studier genomföras.

/Fredrik Woods

Publicerat i matsvinn, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Antalet nötkreatur ökar

Antalet nötkreatur i december 2017 ökade med nästan 1 procent jämfört med samma tid förra året. Ökningen beror på att am- och dikorna ökat kraftigt, + 6 procent. Antalet am- och dikor är nästan 200 000, det kan jämföras med att det 2000 fanns 150 000 djur.

Mjölkkorna fortsätter däremot att minska, jämfört med förra året är det en minskning med 0,8 procent. Jämfört med de närmaste föregående åren har dock minskningstakten dämpats.

Totalt, inklusive kalvar, kvigor, tjurar med mera, fanns det 1 449 000 nötkreatur i Sverige. 2015 nådde antalet nötkreatur sin lägsta nivå, sedan dessa har antalet djur ökat med cirka 20 000. Sett på lite längre sikt har dock djurantalet minskat, sedan 2000 är minskningen 10 procent.

Antalet företag med nötkreatur uppgick i december 2017 till cirka 16 500, det är en minskning med 400 företag sedan förra året. Det fanns drygt 3 500 företag med mjölkkor, det är 200 företag färre än året innan. Minskningstakten har avtagit sedan tidigare år. Antalet företag med am- och dikor har legat relativt stabilt runt 10 000 företag de senaste åren.

/Bengt Johnsson

Publicerat i kött, mjölk, produktion | Lämna en kommentar

Förhandlingarna om att förbjuda skadliga fiskesubventioner fortsätter

De senaste 40 åren har andelen överfiskade bestånd globalt sett ökat från 10 till drygt 20 procent, enligt FAO, och det finns flera orsaker till detta. En av de bidragande orsakerna anses vara subventioner som bidrar till överfiske, överkapacitet och illegalt, oreglerat och orapporterat (IUU) fiske. WTO-förhandlingarna syftar därför till att motverka överfiske och överkapacitet samt IUU -fiske genom att förbjuda subventioner som leder till detta.

På WTO:s ministerkonferensen i december beslutade länderna att fortsätta förhandlingarna med ambitionen att på nästa ministerkonferens (2019) förbjuda subventioner som bidrar till överfiske, överkapacitet och som ges till illegalt, oreglerat och rapporterat fiske och därmed uppnås det globala hållbarhetsmålet 14.6.

Förra veckan hölls det första mötet om fiskesubventioner i WTO, efter ministerkonferensen, och mötet fokuserade på processfrågor. Bl.a. diskuterades hur förhandlingarna ska organiseras och hur arbetet ska bedrivas fram till dess att en ny ordförande finns på plats. Vid mötet fanns det samstämmighet om att kommittén ska träffas regelbundet och att ett fortsatt informationsutbyte med tematiska diskussioner är önskvärt.

/Camilla Burman

Publicerat i fisk, handel | Lämna en kommentar