LRF Kött bjöd in till inspirerande kött-råd

köttFör andra året i rad ordnade LRF Kött ett kött-råd, dit representanter för hela värdekedjan bjöds in för att lyssna på inspirerande föreläsningar och ha en workshop på aktuellt tema. Uppskattningsvis slöt ett 60-tal personer upp i LRF-huset igår. Vi fick höra LRF:s VD Anders Källström göra en resumé av den torra sommaren och dess effekter på lantbruket. Även om vi är bättre rustade idag att hantera olika former av livsmedelskriser än vad vi var längre tillbaka i tiden, då befolkningen helt enkelt svalt vid missväxt, så är det viktigt att hela befolkningen inser hur sårbara vi är när vår matproduktion störs. Sommarens torka har visat att hela värdekedjan snabbt kan sluta upp och jobba för en gemensam sak, i det här fallet att stötta svenska lantbrukare i kris.

Ingela Stensson på United Minds berättade därefter om hur man skapar en trend, en ”movement”, för att väcka konsumenternas efterfrågan på en produkt. Kaffe Latte fick illustrera exempel på ett lyckat trendskapande, och frågan är nu hur köttbranschen kan skapa något liknande!?

Under resten av dagen lotsade Köttföretagens vice VD Therese Strand oss igenom en workshop om hur vi går vidare med de handlingsplaner för gris, nöt och lamm som lanserades 2014 respektive 2016. Dessa avslutas 2018 och 2019 ska en fortsättning sjösättas. Deltagarna fick komma med inspel på mål, visioner och prioriteringar. Det handlar mycket om hållbarhet, men även andra fokusområden är viktiga.

En superinspirerande dag som jag är glad att bjudas in till – som dessutom bjöd på god mat och spännande möten!

/Åsa Lannhard Öberg

 

 

Annonser
Publicerat i Hållbar mat, kött, konsumtion, livsmedelsstrategin, Okategoriserade, produktion | Lämna en kommentar

Jordbruksverket lär barn om hållbar produktion och konsumtion av mat på Tom Tits i Södertälje

Åsa puffer

En utställning på Tom Tits om hållbar produktion och konsumtion av mat, med frågor på en puffersphere och olika typer av odlingar, ska lära barn mer om vad hållbar mat är.

Ett 40-tal lärare slöt upp när Jordbruksverket, LRF och Tom Tits den 6 september bjöd in till en inspirationskväll om framtidens livsmedelsutmaningar. Medverkade gjorde förutom Jordbruksverket, Elin Röös från SLU som talade under rubriken: Vad säger forskningen om hållbar mat?

Invigning av puffersphere
Under kvällen invigde vi en s.k. puffersphere där barn och ungdomar kan testa sina kunskaper om hållbar produktion och konsumtion av mat. Frågorna har Jordbruksverket tagit fram. Lärarna fick också se den nya odling på Tom Tits där det tydligt går att se hur 1×1 meter odlingar kan mätta en människa beroende på vilka grödor som odlas.

Tanken är att lärare ska kunna använda Jordbruksverkets och LRF:s läromedelsmaterial MatRätt och i samband med det kunna besöka Tom Tits för att ytterligare kunna fördjupa kunskaperna i en rolig, stimulerande miljö. Jordbruksverket presenterade under kvällen även innehållet i Jordbruksverkets rapport om hållbar mat.

Mer information

Här hittar du läromedelsmaterialet MatRätt

Här hittar du rapporten om hållbar produktion och konsumtion av mat

Projektet Hållbart – om Hållbar produktion och konsumtion av mat finansieras via landsbygdsprogrammet

/Åsa och Jessica

EU logga

odling.jpg

puffer

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tilläggstullar på import av jordbruksprodukter från USA

EU införde den 22 juni 2018 tilläggstullar på amerikanska produkter som importerades till EU till ett värde av 2,8 miljarder euro 2017. En del av dessa tilläggstullar berör jordbruksprodukter. Tilläggstullarna ifråga infördes som ett svar på amerikanska tilläggstullar vid import av stål och aluminium från EU.

De jordbruksprodukter som omfattas av tilläggstullarna utgörs av majs (inklusive sockermajs samt beredd och konserverad majs), torkade trädgårdsbönor (exempelvis kidneybönor), helt eller delvis slipat ris (inklusive vissa livsmedelsberedningar av ris), jordnötssmör, apelsinjuice, tranbärsjuice samt whisky. Tilläggstullarna på jordbruksprodukter uppgår till 25 procent av varornas värde.

I de flesta fall är Sveriges import av dessa produkter från USA av begränsad storlek. Andelen av den totala svenska importen av produkterna som kommer från USA är också i de flesta fall relativt låg. För de berörda produkter som vi importerar relativt sett mest av från USA finns tillgång till näraliggande substitut som kan importeras från andra länder. Jordbruksverket bedömer därför att tilläggstullarna, i de flesta fall, kommer att få små effekter för Sverige.

Läs mer i Jordbruksverkets kortrapport om tilläggstullarna

/Fabian Nilsson

Frakt, handel, båt, containrar

Publicerat i Exportfrämjande, handel, jordbrukspolitik, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mindre kött och kyckling på tallriken men mer svenskt första kvartalet 2018

Utvecklingen på svensk kött- och matfågelmarknad årets tre första månader går ungefär i samma riktning som för helåret 2017, som summerades i en nyhet i början av mars. I stort handlar utvecklingen hittills i år om minskad förbrukning med totalt 4,6 procent (totalkonsumtionen uttryckt i slaktad vikt inklusive ben med mera), ökad svensk produktion, minskad import, ökad export och ökad andel svenskt kött och matfågel av vår förbrukning.

Men det finns några undantag. Förbrukningen av lammkött ökade marginellt från låga nivåer, för lamm har vi även en ökad negativ handelsbalans. Produktionen av matfågel sjönk för första gången på många år. Även förbrukningen av matfågel minskade mer än på länge. Exporten av nöt- och lammkött minskade.

Det finns många lång- och kortsiktiga förklaringar till marknadsutvecklingen och de varierar ofta beroende på sektor. De kortsiktiga orsakerna kan handla om allt från produktionsstörningar, torka och faktiskt också huruvida påsken infaller i mars eller i april då det påverkar till exempel slakten av lamm. Den svaga svenska kronan kan förklara att importen minskar medan exporten ökar, vilket i sin tur påverkar hur mycket kött och matfågel som finns att tillgå på den svenska marknaden.

Två övergripande och långsiktiga trender som påverkar marknaden är konsumenternas ökade efterfrågan på vegetarisk mat (som ger mindre kött och matfågel på tallriken) och ett växande fokus på svenska mervärden som god djurvälfärd och låg användning av antibiotika (som leder till ökad andel svenskt kött och matfågel i förbrukningen).

Skärmklipp

Vill du ta del av marknadsstatistiken så finns den att ladda ner på Jordbruksverkets webbplats.

/Åsa Lannhard Öberg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Minskad animalieproduktion i spåren av torkan

Jordbruksverkets statistik över animalieproduktionen för årets första fyra månader visar att mjölkproduktionen minskat med drygt 2 procent jämfört med samma period 2017 och med drygt 5 procent jämfört med 2016. Slakten av kor har ökat med nästan 15 procent under perioden januari-april 2018 jämfört med 2017.

En viktig orsak till ökad slakt av kor under inledningen av 2018 är de problem som rådde i odlingen av foder under 2017. Torka under inledningen av växtsäsongen och mycket nederbörd under avslutningen ledde till att många företag med nötkreatur inte kunde bärga tillräckligt med foder. Utslaktning av kor har därför varit nödvändigt för många företag eftersom alternativet att köpa foder blivit dyrare eller inte alls varit möjligt.

Under försommaren 2018 har vädret fortsatt att vara ogynnsamt för växtodlingen på grund av svår torka. För många grödor är risken stor att avkastningen blir betydligt lägre än normalt. Framför allt har den första grovfoderskörden och återväxten drabbats. För att underlätta för jordbrukarna har Jordbruksverket vidtagit en rad åtgärder:

  • beslut om undantag från de nationella hänsynsreglerna som förbjuder skörd på träda innan 30 juni.
  • beslut om att tillåta skörd på ekologiska fokusarealer.
  • ansökan till EU-kommissionen om möjlighet att utöka förskottsutbetalningarna på lantbrukarnas EU-stöd.

/Bengt Johnsson

Publicerat i kött, mejeri, mjölk, produktion, Vegetabilier | Lämna en kommentar

Förhandlingarna om fiskesubventioner i WTO fortsätter

På WTO:s ministerkonferens i december 2017 beslutades att förhandlingarna om fiskesubventioner skulle fortsätta och baseras på de framsteg som gjorts under hösten. Ministerkonferensen beslutade också att WTO:s medlemsländer skulle förbättra sin rapportering av stöden till fisket.

Under våren antogs ett arbetsprogram för perioden maj-juli. Syftet med arbetsprogrammet är att öka förståelsen för andra länders problem och frågeställningar, samt ha ett informations- och kunskapsutbyte.

Det första mötet var i maj och då var fokus på kapacitetshöjande och kapacitetsbevarande subventioner samt avtalets omfattning. Under förra veckan hölls det andra längre mötet och då koncentrerade man sig på subventioner som ges till fiske på överfiskade bestånd och på olika definitioner. Nästa möte i juli kommer att fokusera på subventioner som ges till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske,  övergångsregler och institutionella arrangemang.

Målet är att vid nästa ministermöte 2019 förbjuda subventioner till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU-fiske) samt subventioner som bidrar till överfiske och/eller överkapacitet. Ett sådant beslut bidrar till att nå FN:s globala hållbarhetsmål 14.6.

/Camilla Burman

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

OECD har utvärderat hur bra den svenska jordbruks och livsmedelssektorn är på innovationer

OECD har publicerat en studie om innovationer i den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn. Förutom en kartläggning av innovationssystemet inkluderar utvärderingen rekommendationer om hur innovationstakten och produktivitetstillväxten kan öka hållbart, d.v.s hur konkurrenskraften kan öka samtidigt som att klimat- och miljöpåverkan minskar.

OECD visar att produktivitetstillväxten i jordbruket och livsmedelsindustrin har varit stark och att jordbruket har minskat sin negativa klimat- och miljöpåverkan. Att Sverige har haft en relativt hög produktivitetstillväxt har bidragit till att frikoppla jordbrukets produktion från miljö- och klimatpåverkan.

Den snabba strukturförändringen i sektorerna har möjliggjort den relativt höga produktivitetstillväxten. Produktionen har allokerats i företag som är mer effektiva, inte minst i sin användning av resurser som påverkar miljö och klimat. Enligt OECD behövs ytterligare strukturförändringar om livsmedelsstrategins målsättningar ska nås.

Enligt utvärderingen står jordbruket och livsmedelsindustrin inför en rad utmaningar som bottnar i att sektorerna är del av en liten, innovativ, kunskapsintensiv och exportorienterad ekonomi, som inte har en komparativ fördel för livsmedelproduktion. Vilket understryker behovet av att stärka kunskap och innovationer för att bibehålla konkurrenskraft gentemot andra sektorer och länder. Idag utgör sektorerna en liten och minskade del av ekonomin och innovationstakten är lägre än i andra sektorer i Sverige.

OECD konstaterar också att kostnaderna för att producera livsmedel i Sverige är generellt högre än andra OECD länder. Förutom att undvika onödigt krångliga regler så understryker detta behovet av produktiva och innovativa sektorer som kan vara konkurrenskraftiga gentemot andra sektorer i Sverige och produktionen i andra länder.

I rapporten ger OECD en lång rad rekommendationer för att säkerställa en långsiktig hållbar produktivitetstillväxt. Bland de råd som OECD ger kan nämnas att arbetet med livsmedelsstrategin bör accelerera för att stärkt kunskap och innovationer i livsmedelskedjan. Ett annat råd som OECD ger är att koordinera policy och klargöra roller så att hållbar produktivitetstillväxt säkerställs. Bland annat genom en långsiktig  innovationsstrategi för sektorerna och hela livsmedelskedjan.

OECD lyfter också behovet att förenkla för unga att få tillträde till sektorerna och vikten att unga ser sektorerna som framtidssektorer. Sverige bör bl.a. förenkla för unga att starta eller ta över jordbruksföretag men även underlätta livslångt lärande och rörlighet på arbetsmarknaden.

Mer om Jordbrukets produktivitet och struktur

/Joel Karlsson

 

Publicerat i jordbrukspolitik, Konkurrenskraft, livsmedelsstrategin, Okategoriserade, trädgård, Vegetabilier | Lämna en kommentar