Mindre kött och kyckling på tallriken men mer svenskt första kvartalet 2018

Utvecklingen på svensk kött- och matfågelmarknad årets tre första månader går ungefär i samma riktning som för helåret 2017, som summerades i en nyhet i början av mars. I stort handlar utvecklingen hittills i år om minskad förbrukning med totalt 4,6 procent (totalkonsumtionen uttryckt i slaktad vikt inklusive ben med mera), ökad svensk produktion, minskad import, ökad export och ökad andel svenskt kött och matfågel av vår förbrukning.

Men det finns några undantag. Förbrukningen av lammkött ökade marginellt från låga nivåer, för lamm har vi även en ökad negativ handelsbalans. Produktionen av matfågel sjönk för första gången på många år. Även förbrukningen av matfågel minskade mer än på länge. Exporten av nöt- och lammkött minskade.

Det finns många lång- och kortsiktiga förklaringar till marknadsutvecklingen och de varierar ofta beroende på sektor. De kortsiktiga orsakerna kan handla om allt från produktionsstörningar, torka och faktiskt också huruvida påsken infaller i mars eller i april då det påverkar till exempel slakten av lamm. Den svaga svenska kronan kan förklara att importen minskar medan exporten ökar, vilket i sin tur påverkar hur mycket kött och matfågel som finns att tillgå på den svenska marknaden.

Två övergripande och långsiktiga trender som påverkar marknaden är konsumenternas ökade efterfrågan på vegetarisk mat (som ger mindre kött och matfågel på tallriken) och ett växande fokus på svenska mervärden som god djurvälfärd och låg användning av antibiotika (som leder till ökad andel svenskt kött och matfågel i förbrukningen).

Skärmklipp

Vill du ta del av marknadsstatistiken så finns den att ladda ner på Jordbruksverkets webbplats.

/Åsa Lannhard Öberg

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Minskad animalieproduktion i spåren av torkan

Jordbruksverkets statistik över animalieproduktionen för årets första fyra månader visar att mjölkproduktionen minskat med drygt 2 procent jämfört med samma period 2017 och med drygt 5 procent jämfört med 2016. Slakten av kor har ökat med nästan 15 procent under perioden januari-april 2018 jämfört med 2017.

En viktig orsak till ökad slakt av kor under inledningen av 2018 är de problem som rådde i odlingen av foder under 2017. Torka under inledningen av växtsäsongen och mycket nederbörd under avslutningen ledde till att många företag med nötkreatur inte kunde bärga tillräckligt med foder. Utslaktning av kor har därför varit nödvändigt för många företag eftersom alternativet att köpa foder blivit dyrare eller inte alls varit möjligt.

Under försommaren 2018 har vädret fortsatt att vara ogynnsamt för växtodlingen på grund av svår torka. För många grödor är risken stor att avkastningen blir betydligt lägre än normalt. Framför allt har den första grovfoderskörden och återväxten drabbats. För att underlätta för jordbrukarna har Jordbruksverket vidtagit en rad åtgärder:

  • beslut om undantag från de nationella hänsynsreglerna som förbjuder skörd på träda innan 30 juni.
  • beslut om att tillåta skörd på ekologiska fokusarealer.
  • ansökan till EU-kommissionen om möjlighet att utöka förskottsutbetalningarna på lantbrukarnas EU-stöd.

/Bengt Johnsson

Publicerat i kött, mejeri, mjölk, produktion, Vegetabilier | Lämna en kommentar

Förhandlingarna om fiskesubventioner i WTO fortsätter

På WTO:s ministerkonferens i december 2017 beslutades att förhandlingarna om fiskesubventioner skulle fortsätta och baseras på de framsteg som gjorts under hösten. Ministerkonferensen beslutade också att WTO:s medlemsländer skulle förbättra sin rapportering av stöden till fisket.

Under våren antogs ett arbetsprogram för perioden maj-juli. Syftet med arbetsprogrammet är att öka förståelsen för andra länders problem och frågeställningar, samt ha ett informations- och kunskapsutbyte.

Det första mötet var i maj och då var fokus på kapacitetshöjande och kapacitetsbevarande subventioner samt avtalets omfattning. Under förra veckan hölls det andra längre mötet och då koncentrerade man sig på subventioner som ges till fiske på överfiskade bestånd och på olika definitioner. Nästa möte i juli kommer att fokusera på subventioner som ges till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske,  övergångsregler och institutionella arrangemang.

Målet är att vid nästa ministermöte 2019 förbjuda subventioner till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU-fiske) samt subventioner som bidrar till överfiske och/eller överkapacitet. Ett sådant beslut bidrar till att nå FN:s globala hållbarhetsmål 14.6.

/Camilla Burman

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

OECD har utvärderat hur bra den svenska jordbruks och livsmedelssektorn är på innovationer

OECD har publicerat en studie om innovationer i den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn. Förutom en kartläggning av innovationssystemet inkluderar utvärderingen rekommendationer om hur innovationstakten och produktivitetstillväxten kan öka hållbart, d.v.s hur konkurrenskraften kan öka samtidigt som att klimat- och miljöpåverkan minskar.

OECD visar att produktivitetstillväxten i jordbruket och livsmedelsindustrin har varit stark och att jordbruket har minskat sin negativa klimat- och miljöpåverkan. Att Sverige har haft en relativt hög produktivitetstillväxt har bidragit till att frikoppla jordbrukets produktion från miljö- och klimatpåverkan.

Den snabba strukturförändringen i sektorerna har möjliggjort den relativt höga produktivitetstillväxten. Produktionen har allokerats i företag som är mer effektiva, inte minst i sin användning av resurser som påverkar miljö och klimat. Enligt OECD behövs ytterligare strukturförändringar om livsmedelsstrategins målsättningar ska nås.

Enligt utvärderingen står jordbruket och livsmedelsindustrin inför en rad utmaningar som bottnar i att sektorerna är del av en liten, innovativ, kunskapsintensiv och exportorienterad ekonomi, som inte har en komparativ fördel för livsmedelproduktion. Vilket understryker behovet av att stärka kunskap och innovationer för att bibehålla konkurrenskraft gentemot andra sektorer och länder. Idag utgör sektorerna en liten och minskade del av ekonomin och innovationstakten är lägre än i andra sektorer i Sverige.

OECD konstaterar också att kostnaderna för att producera livsmedel i Sverige är generellt högre än andra OECD länder. Förutom att undvika onödigt krångliga regler så understryker detta behovet av produktiva och innovativa sektorer som kan vara konkurrenskraftiga gentemot andra sektorer i Sverige och produktionen i andra länder.

I rapporten ger OECD en lång rad rekommendationer för att säkerställa en långsiktig hållbar produktivitetstillväxt. Bland de råd som OECD ger kan nämnas att arbetet med livsmedelsstrategin bör accelerera för att stärkt kunskap och innovationer i livsmedelskedjan. Ett annat råd som OECD ger är att koordinera policy och klargöra roller så att hållbar produktivitetstillväxt säkerställs. Bland annat genom en långsiktig  innovationsstrategi för sektorerna och hela livsmedelskedjan.

OECD lyfter också behovet att förenkla för unga att få tillträde till sektorerna och vikten att unga ser sektorerna som framtidssektorer. Sverige bör bl.a. förenkla för unga att starta eller ta över jordbruksföretag men även underlätta livslångt lärande och rörlighet på arbetsmarknaden.

Mer om Jordbrukets produktivitet och struktur

/Joel Karlsson

 

Publicerat i jordbrukspolitik, Konkurrenskraft, livsmedelsstrategin, Okategoriserade, trädgård, Vegetabilier | Lämna en kommentar

Mervärden som konkurrensmedel

Vad glor ni på.jpgI går publicerades en rapport som SLU har skrivit, uppdrag av Jordbruksverket, om hur svenska jordbruksföretag kan arbeta med mervärden och hur det kan påverka deras lönsamhet och konkurrenskraft.

Enligt rapporten finns det många sätt att skapa mervärden på. Mervärden kan skapas genom förändringar i produkternas utformning, produktionssätt eller identitet, men även i relationen mellan producent och kund. Utifrån sex fallstudier har SLU studerat vilka kompetenser företagaren behöver för att lyckas med mervärdesstrategierna och identifierat vilka kompetensutvecklingsaktiviteter som kan göra att fler företag ökar sin lönsamhet med hjälp av mervärden.

Sex olika områden identifieras i rapporten där kompetenser behöver stärkas för att kunna öka lönsamheten med hjälp av mervärden. Dessa områden är: marknad och marknadsföring, ekonomistyrning, ledarskap och organisation, produktutveckling, strategisk utveckling samt produktionens effektivitet och ekonomistyrning.

Vill du veta mer? Läs hela rapporten här.

/Camilla Burman

Publicerat i kött, konsumtion, mejeri, mjölk, produktion | Lämna en kommentar

Ny rapport om frihandelsavtalet mellan EU och Kanada

Kanada flagga

I september 2017 började ett nytt frihandelsavtal tillämpas mellan EU och Kanada. Avtalet innebär omfattande tullsänkningar för många fisk-, livsmedels- och övriga jordbruksprodukter, men handeln med vissa särskilt känsliga produkter som kött, mejeriprodukter och ägg liberaliseras inte fullt ut. Inom ramen för avtalet finns också bestämmelser på en rad andra områden än tullsänkningar som kan underlätta handel mellan parterna. Exempel på sådana områden är ursprungsregler, sanitära och fytosanitära åtgärder, skyddade geografiska ursprungsbeteckningar, exportrestriktioner, förenklade handelsprocedurer och regleringssamarbete.

Jordbruksverket har skrivit en rapport om vilka möjligheter frihandelsavtalet mellan EU och Kanada kan öppna upp för ökad handel med fisk-, livsmedels- och övriga jordbruksprodukter mellan Sverige och Kanada. Kanada tillhör historiskt inte Sveriges största handelspartners på området. Avtalet medför dock förbättrade förutsättningar för export av betydande svenska exportprodukter som vodka, fettblandningar, snus, cider, spannmålsberedningar, choklad och sockerkonfektyr, hund- och kattmat, modifierad stärkelse samt vissa övriga livsmedelsberedningar till Kanada. Även importförutsättningarna för betydande svenska importprodukter som fisk, räkor, bröd och bakverk, läsk, kaffe, etanol, vegetabiliska oljor, vissa typer av kött, ost, choklad, sockerkonfektyr och vissa övriga livsmedelsberedningar gynnas av avtalet.

Avtalet mellan EU och Kanada är mycket ambitiöst och långtgående och kan därför också komma att fungera som en modell för framtida frihandelsförhandlingar mellan EU och andra handelspartners. En sådan utveckling skulle enligt Jordbruksverkets uppfattning vara gynnsam för ett relativt litet och exportberoende land som Sverige.

Läs mer i Jordbruksverkets rapport om avtalet

/Fabian Nilsson

Publicerat i Exportfrämjande, handel | Lämna en kommentar

Tidig start för svenska jordgubbar

svenska-jordgubbar[1]

Jordgubbssäsongen har rivstartat med anledning av det gynnsamma vädret i maj. Plockningen är redan igång på de stora odlingarna i södra och västra Sverige och mängderna förväntas öka betydligt under de närmaste veckorna. I Kalmar-Öland regionen börjar man plocka i mindre mängd under den här veckan, för att öka produktionen i nästa vecka. Även i Mellansverige ser läget fint ut med mycket blomning och kart just nu. Med stor sannolikhet kommer det att kunna skördas jordgubbar på friland i hela Mellansverige under midsommarveckan.

/Anna Arnesson Bergengren

 

Publicerat i nyheter, Okategoriserade, trädgård | Lämna en kommentar