Preliminära uppgifter för spannmålsskörden

Skärmklipp

Höga skördar för både spannmål och oljeväxter beräknas för 2017. Spannmålsskörden uppgår preliminärt till 5,9 miljoner ton och för oljeväxter till 383 800 ton, vilken är den största skörden sedan 1990.  Besvärliga väderleksförhållanden under senare delen av skördeperioden har dock inneburit att den obärgade arealen beräknas bli högre än normalt. Läs mer här: http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO19/JO19SM1701/JO19SM1701.pdf

/Patrik Eklöf

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

EU satsar ca 190 miljoner euro för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

Vi har informerat om att EU nästa år kommer att satsa 188,6 miljoner euro på informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. Målsättningen med stödet är att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft både på den inre marknaden och i länder utanför EU. Jämfört med tidigare år reserveras en större andel av det totala stödet för samarbeten mellan organisationer i flera medlemsländer.

EU:s målsättning är också att öka säljfrämjande aktiviteter på exportmarknader där potentialen är störst att växa, till exempel i Kina, Japan, Sydkorea, USA och Kanada. Under 2018 görs särskilda satsningar för att lyfta hållbarhetsaspekterna av EU:s lamm- och getköttsproduktion och för att främja konsumtionen av frukt och grönsaker.

Är du intresserad och vill veta mer om stödet kan du gå in på Chafeas hemsida.

/Annelie Rosell

Publicerat i Exportfrämjande, handel, Hållbar mat, Konkurrenskraft | Lämna en kommentar

Seminarium om matsvinn i Genève

Den 7 november hölls ett seminarium i Genève på UNECE om hur matsvinnet kan minska, vilket också är ett av FN:s globala hållbarhetsmål (SDG 12.3). 

csm_Conf_Logo_50d7137533.jpg

Ett liknande seminarium hölls vid samma tidpunkt förra året och flera talare visade att mycket har hänt på ett år. Det finns uppskattningar om att varje satsad krona/ euro/ dollar ger 14 gånger pengarna tillbaka .  Under seminariet framkom till exempel att i Belgien har regeringen och näringen slutit en överenskommelse att reducera svinnet med 15 procent till 2020 och med 30 procent till 2025. Ett annat exempel är World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en sammanslutning av 200 företag, som också har gjort åtaganden för att verka för att målet om ett halverat matsvinn till 2020 uppfylls.

Även om mycket har gjorts, så  finns mycket kvar att göra. Flera talare vittnade om att handelns starka ställning skapar problem och ökar svinnet. Producenter får acceptera retur av produkter trots att de uppfyller uppsatta specifikationer och de får sluta kontrakt som innehåller en klausul med höga böter om kontraktets innehåll offentliggörs. Viktiga delar i arbetet framåt för att nå de globala målen är bättre kommunikation och planering, ökad öppenhet och delat ansvar längs kedjan för att minska svinnet.

/Kristina Mattsson

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

EU organiserar nytt högnivåbesök till Kina

Kina är en enorm marknad och intresset för att exportera livsmedel dit är stort inom EU men också bland svenska företag. Det görs därför många insatser för att öka kunskaperna om den kinesiska marknaden och underlätta för företagen att skapa kontakter med möjliga köpare. Sverige har till exempel ett Lantbruksråd stationerat i Peking och inom programmet Food From Sweden har medel använts för medverkan på livsmedelsmässor i Shanghai och Hongkong.

EU-kommissionen arrangerar regelbundet handelsmissioner inom ramen för stödet till säljfrämjande åtgärder till olika länder. Under besöken kombineras officiella besök med säljfrämjande aktiviteter såsom seminarier, möten mellan företag och mediakontakter men även studiebesök.

Kommissionen har nyligen meddelat att de kommer att arrangera ett högnivåbesök till Kina i samband med livsmedelsmässan SIAL i Shanghai 16-18 maj. Det är även planerat att delegationen under sin resa kommer att besöka Singapore. Företag och organisationer från medlemsländerna kommer under våren att bli inbjudna att delta i delegationen.

/Annelie Rosell

Publicerat i Exportfrämjande, handel | Lämna en kommentar

Svensk äppelproduktion är på frammarsch – men årets säsong är tuff för odlarna

Skördearbetet pågår för fullt på landets äppelodlingar men volymerna är lägre än föregående år. Att årets säsong är tuff för många äppelodlare beror på hårda frostnätter under knoppsprickningen i våras. Skörden 2016/2017 var dessutom större än vanligt vilket innebär att mycket energi tagits från träden och marken och det i sin tur gör att kylnätterna under efterföljande vår var extra svåra för träden att klara.

Förlängd säsong och ökande avkastning

Avkastningen per hektar har sedan början av 80-talet nästan fördubblats och 2016 var skörden i snitt 17,4 ton/hektar i svenska äppelodlingar. Anledningen är att andelen moderna, täta och högavkastande odlingar ökar kontinuerligt. Äldre odlingar har ofta 400-600 träd per hektar medan det inte är ovanligt att moderna odlingar är planterade med 2000-4000 träd på samma yta.

Säsongen för svenska äpplen har traditionellt startat under sensommaren och pågått fram till vårvintern. Tack vare odlarnas satsningar på lagringståliga sorter i kombination med utbyggnad av lagringskapaciteten i så kallade ULO (Ultra Low Oxygen)-lager kan svenska äpplen numera lagras i tillräcklig omfattning för att kunna säljas under hela året.

Andelen svensk frukt på marknaden har under tjugohundratalet i snitt legat runt 20 procent men har på senare år ökat något ökande i förhållande till importen. År 2016 utgjorde svenska äpplen ungefär 24 procent av det totala utbudet. Ökningen förklaras bland annat av de förbättrade lagringsmöjligheterna men även av att den svenska produktionen volymmässigt har ökat samtidigt som det finns en generell trend i samhället mot ökad efterfrågan på svenska och närproducerade livsmedel.

Källa: SCB, Äppelriket.
Figur 1. Utbudet av svenska respektive importerade äpplen samt andelen svensk vara per månad under säsongen 2016/2017.

Vill du veta mer om marknadssituationen för äpplen kan du läsa vidare i vår rapport.

 

/Anna Arnesson Bergengren

Publicerat i handel, Konkurrenskraft, konsumtion, Okategoriserade, priser, produktion, trädgård | Lämna en kommentar

Fler djur i jordbruket

Ny statistik från Jordbruksverket visar att antalet djur i svenskt jordbruk har ökat under det senaste året. Siffrorna som redovisats avser läget i juni 2017. Mellan 2016 och 2017 ökade samtliga djurslag med undantag för värphöns. Antalet företag med djur har minskat för nötkreatur medan det ligger kvar oförändrat för gris och värphöns samt ökat för får.

Det totala antalet nötkreatur har ökat med knappt en procent under det senaste året och uppgår nu till drygt 1,5 miljoner djur. Antalet nötkreatur 2017 är det största sedan 2011. Inom gruppen nötkreatur har det skett ganska stora förändringar sett över en lite längre tidsperiod. Antalet mjölkkor minskar och uppgick i juni 2017 till drygt 320 000. Kor för uppfödning av kalvar fortsätter att öka och har nu nått ett rekordstort antal med drygt 200 000. Mellan 2016 och 2017 har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat med 7 procent.

Antalet får och lamm har ökat mellan 2016 och 2017 och når sitt största antal sedan 2012. Det finns i nuläget drygt 600 000 får och lamm.

Sett över en längre tidsperiod har antalet grisar minskat men de senaste åren har nedgången bromsats upp och mellan 2016 och 2017 har det skett en liten ökning. Antalet grisar är strax under 1,4 miljoner.

Det är färre värphöns 2017 jämfört med de närmast föregående åren, historisk sett ligger dock antalet djur på en hög nivå. Antalet slaktkycklingar fortsätter att öka och når 2017 en ny rekordnivå. Det finns drygt 9 miljoner slaktkyckling, det kan jämföras med att det 2012 fanns 6,5 miljoner djur.

/Bengt Johnsson

 

 

Publicerat i ägg, kött, mejeri, mjölk, produktion | Lämna en kommentar

Förhandlingarna om fiskesubventioner går framåt

Som vi berättat tidigare har förhandlingarna om att förbjuda vissa former av fiskesubventioner intensifierats i Världshandelsorganisationen (WTO). Fyra förhandlingsmöten har hittills genomförts under hösten och ytterligare tre är planerade innan ministerkonferensen.

Under inledningen av förra veckans möte identifierade ordföranden (ambassadör Wayne McCook från Jamaica) frågor där han trodde att medlemmarna var överens. Exempel på frågor som han nämnde var vad avtalet ska omfatta och att störst samstämmighet fanns att förbjudna stöd som bidrar till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske samt subventioner som bidrar till överfiske eller sker på överfiskade bestånd. Trots samstämmigheten betonade ordföranden att det även inom dessa områden finns utestående frågor. Ordföranden sa även att mindre samstämmighet finns när det gäller att förbjuda subventioner som bidrar till överkapacitet och kopplat till särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer.

I anslutning till mötet presenterades en informell vertikal sammanställning av sju separata förslag som tidigare lämnats i förhandlingarna. Vid mötet gjordes en första läsning av texten och vissa kompletteringar gjordes. Ordföranden var mycket positiv efter detta, men betonade att mycket arbete kvarstår för att öka samstämmigheten. Nästa möte, som hålls i början av november, är och kommer enligt ordföranden vara viktigt för att kunna enas om att förbjuda vissa former av subventioner vid WTO:s ministerkonferens i december.

/Camilla Burman

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar