Förhandlingar om fiskesubventioner

I över 15 år har det i Världshandelsorganisationen (WTO) pågått förhandlingar om en öppnare världshandel.  Ett område länderna förhandlar om är att minska fiskesubventionerna.

Skärmklipp.JPG Fiskeförhandlingarna skiljer från det som WTO brukar ägna sig åt eftersom dessa förhandlingar främst är inriktade på att få bort stöd som leder till ett ohållbart fiske och inte fokuserar på stödens effekter på handeln.

Under många år var det stiltje i förhandlingarna, men Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen gjorde att förhandlingarna satte fart igen under 2016. Delmålet 14.6 i Agenda 2030  innebär att senast 2020 ska man förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till IUU-fiske (olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) och avstå från att införa nya sådana subventioner. Under hösten kommer förhandlingarna att intensifieras och det kommer hållas möten varannan vecka. Höstens första möte ägde rum förra veckan och då diskuterades definitioner och omfattningen av avtalet. På nästa möte, som hålls i slutet av september, kommer man att påbörja diskussionerna om vilka stöd som ska förbjudas. Målet med förhandlingarna är att ha ett förslag om att förbjuda vissa stöd klart till WTO:s ministerkonferens som äger rum i mitten av december i Buenos Aires.

/Camilla Burman

Annonser
Publicerat i Agenda 2030, fisk, handel | Lämna en kommentar

Andelen svenskt kött av förbrukningen fortsätter att öka

Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi köper kött syns i Jordbruksverkets beräkningar av andelen svenskt kött av förbrukningen, som ökade för samtliga större köttslag första halvåret 2017. Trenden har under flera decennier visat en minskande andel svenskt kött av förbrukningen för alla köttslag, men började vända uppåt för griskött och matfågel för 3-4 år sedan. För grisköttet beror det på att importen minskat sedan 2014, medan det för matfågel beror på att den svenska produktionen ökat snabbare än förbrukningen sedan 2013.

nötkött.jpg

För nötkött har andelen svenskt kött av förbrukningen pendlat kring 50 procent de senaste fem åren. En högre andel svenskt nötkött kan noteras första halvåret 2017 till följd av ökad produktion i kombination med minskad import. Utvecklingen på nötköttsmarknaden påverkas av flera faktorer. Sett över en längre tidsperiod har antalet mjölkkor minskat medan kor för uppfödning av kalvar har ökat. Under 2015 och 2016 har antalet moderdjur varit i stort sett oförändrat. Kortsiktigt kan slakten av nötkreatur påverkas av tillgång på foder och förändringar i olika stödsystem. Under 2016 och 2017 kan reduceringsstödet för mjölkproducenter och torka i delar av landet ha lett till att slakten ökat temporärt. På lite längre sikt visar resultaten från förprövningar av djurstallar dock att det finns förutsättningar för ökad produktion.

För lammkött är importen alltjämt starkt dominerande, även om både den svenska produktionen och andelen svenskt lammkött av förbrukningen ökat hittills i år.Skärmklipp kött.PNG

/Åsa Lannhard Öberg

Publicerat i handel, kött, Konkurrenskraft, konsumtion, produktion | Lämna en kommentar

Ökad handel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2017

SCB publicerade nyligen siffror om handelsutvecklingen till och med juni i år, vilket gör att vi kan jämföra första halvåret 2017 med motsvarande period 2016.

Det vi kan se är att värdet av exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 4,5 procent det första halvåret 2017 medan importen ökade med 5,2 procent jämfört med samma period 2016. En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är dock vidareexport av norsk lax och om fisk exkluderas uppgick ökningen till 7,7 procent för exporten och 7,1 procent för importen.

första halvåret 2017.jpg

Jämförelsen visar även att Norge, Danmark och Finland fortfarande är de viktigaste exportmarknaderna för svenska jordbruksvaror och livsmedel. Liksom att underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016 och uppgick till 31 miljarder kronor.

Vill du läsa hela jämförelsen, så finns den här.

/Lars-Anders Strandberg och Camilla Burman

 

 

Publicerat i handel | Lämna en kommentar

Orkanen Harvey – effekter på jordbruket

Omfattningen av effekterna av orkanen Harvey är ännu inte kända men det finns uppskattningar [1] som pekar på ungefär samma kostnader som uppskattats för orkanen Katrina. Katrina drabbade de södra delarna av USA i augusti 2005 och beräknas ha förorsakat skador för hela 160 miljarder dollar.  Värst drabbade områden av Harvey är delstaterna Texas och Louisana men även Mississippi har drabbats.

Ur ett jordbruksperspektiv är Texas en viktig producent av olika jordbruksprodukter i USA.  Här finns fler nötkreatur (ca 12 miljoner) och större areal (ca 53 miljoner hektar för både grödor och bete) än i någon annan delstat. Bomullsodlingen i Texas är t.ex. den största i hela landet och både vete (höstvete) och fågelkött tillhör topp tio vad gäller produktion.

Exakt vilka skador Harvey har orsakat jordbruket är ännu oklart men en stor del av den bomullsodling som låg kustnära och drygt hälften av majsen samt allt höstvete hade skördats innan Harvey slog still.  Exporten kan dock bli lidande eftersom ungefär en fjärdedel av veteexporten samt en större del av majs- och sojabönor exporteras från Texas hamnar. Från Texas A&M Agri Life Extension Service[2]  rapporterades att fram till i slutet av augusti hade ca 1,2 miljoner köttdjur anmälts som försvunna. Det är dock oklart i dagsläget hur många av dessa djur som verkligen är förlorade för jordbrukarna. Det amerikanska jordbruksdepartementet förväntar sig nu ett stort utnyttjade av de olika inkomst- och försäkringsprogram som finns för att underlätta situationen för drabbade jordbrukare.

Den senaste tidens prisutveckling för spannmål på världsmarknaden har hittills inte låtit sig påverkas nämnvärt av Harvey utan istället har bland annat den goda skörden av vete i Ryssland hållit priserna nere eftersom exporten därifrån förväntas öka under 2017/18.

harvey.jpg

[1] https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/01/upshot/cost-of-hurricane-harvey-only-one-storm-comes-close.html

[2] https://texashelp.tamu.edu/

/Patrik Eklöf

 

Publicerat i Okategoriserade, priser | Lämna en kommentar

Utvärdering av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på relevanta indikatorer för att följa och utvärdera livsmedelsstrategin. Den 30 juni lämnade Jordbruksverket ett förslag till vilka indikatorer som är lämpliga att använda. Utvärderingen ska omfatta både de mål och de bedömningar som görs i strategin, däremot ingår inte de olika åtgärderna i handlingsplanen.

Jordbruksverket föreslår att så långt det är möjligt använda etablerade indikatorer i utvärderingen av livsmedelsstrategin eftersom dessa är väl förankrade och analyserade av olika intressenter i livsmedelskedjan och dessutom möjliggör längre referensperioder bakåt i tiden. För att kunna göra en fullständig utvärdering av strategin bör en kvalitativ analys göras där indikatorerna utgör en del av underlaget.

För vissa indikatorer är det lämpligt med en årlig rapportering medan det för andra indikatorer är lämpligt att redovisa mer sällan eftersom förändringarna sker mer succesivt. På samma sätt gäller att vissa indikatorer är lämpliga att redovisa även regionalt medan andra indikatorer är lämpliga att jämföra internationellt.

Livsmedelskedjan påverkas av betydligt flera faktorer än åtgärderna i livsmedelsstrategin, till exempel förändringar på marknaden och förändring av CAP. Det är dock svårt att särskilja hur stor del av effekterna som beror på olika faktorer

/Bengt Johnsson

Publicerat i livsmedelsstrategin | Lämna en kommentar

Ökad vattenbruksproduktion under 2016

För första gången sedan 2012 ökade den svenska vattenbruksproduktionen under förra året, enligt ny statistik från SCB. Det var framför allt matfiskproduktionen som ökade, vilket är i linje med både den svenska vattenbruksstrategin – en grön näring på blå åkrar och regeringens livsmedelsstrategi.

Jämfört med 2015 ökade matfiskproduktionen med 2 699 ton i hel färsk vikt under 2016 och totalt producerades 13 451 ton hel färsk vikt till ett värde av 487 miljoner kronor. De vanligaste arterna inom matfiskproduktionen är regnbåge (cirka 86 %) och röding. Musselproduktionen har varit relativt stabil under många år, men ökade kraftigt under 2016 till 2 317 ton (1 525 ton under 2015).

vattenbruksproduktion

Källa: SCB, JO 60 SM 1701

Statistiken visar även en något lägre produktionsvolym av sättfisk. För att målen i båda strategierna ska nås behöver dock den svenska sättfiskproduktionen öka i minst lika hög takt som matfiskproduktionen. Om så inte är fallet ökar vårt importberoende, vilket i sin tur kan öka risken för att smittsamma djursjukdomar introduceras. Det var främst ett lägre antal producenter av sättfisk som bidrog till den låga volymen.

Om du vill veta mer så kan du läsa hela rapporten här.

/Veronica Andrén och Camilla Burman

 

Publicerat i fisk, handel, Konkurrenskraft, konsumtion, livsmedelsstrategin, produktion | Lämna en kommentar

Samråd angående den framtida jordbrukspolitiken

EU-kommissionen har under våren 2017 genomfört en undersökning, öppen för alla, i syfte att få in åsikter om hur jordbrukspolitiken bör utformas. Intresset var mycket stort bland både enskilda EU-medborgare och bland organisationer, det kom in drygt 300 000 svar.

Sammanställningen som EU-kommissionen presenterade vid en konferens i början av juli visade att det även i fortsättningen bör finnas en gemensam jordbrukspolitik. De främsta målen för jordbrukspolitiken är att stödja jordbrukarna och att skydda miljön. För att säkerställa en skälig inkomstnivå för jordbrukarna ansåg två tredjedelar av de som svarade att direktstöden är den bästa lösningen. Andra slutsatser av undersökningen är att politiken ska förenklas och bli mindre byråkratisk. Resultatet av undersökningen kommer att användas av kommissionen då förslaget till förändrad jordbrukspolitik arbetas fram.

/Bengt Johnsson

 

Publicerat i CAP2020 | Lämna en kommentar